ADJ LL-1000PAR64M 1000W Par 64 Sealed Beam Lamp (Medium)