Auralex - ATOM-12 System - (Burgundy) AUR-ATOM12-BUR