Chief PAC525CVR-KIT Black Cover Kit for PAC525 PAC525CVR-KIT