Chief PAC525CVRW-KIT White Cover Kit for PAC525 PAC525CVRW-KIT