Chief PAC526CVR-KIT Black Cover Kit for PAC526 PAC526CVR-KIT