Community R.25-94TZ Full-Range 2-Way 8-Inch Grey 90x40 70V/100V CMTY-R25-94TZ