Community R.5-94TZ Full-Range 2-Way 12-Inch Grey 90x40 All-Weather 70V/100V CMTY-R5-94TZ