Community V2-8W Two-Way Loudspeaker 8 Inch 90 x 70 - White CMTY-V2-8W