O.C. White 51900-3BG Triple Mic Arm - Black & Gold 51900-3BG