Shure 55SH Series II CLASSIC Low Z Mic 55SH SERIES II